VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel Kamil Horák, IČ 06906834 a na straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jenom nájemce).

2. Nájemce může být každý, kdo předloží 2 platné doklady totožnosti (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz) a je starší 18 let.

3. Nájemce podpisem Smlouvy a podepsáním předávacího protokolu, kde bude uvedeno bez závad nebo jiná obdobná poznámka stejného charakteru výslovně prohlašuje, že předmět nájmu pronajímatel přenechal nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu.

4. Nájemce podpisem Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek a Předávacího protokolu výslovně uznává, že předmět nájmu se nalézá v pořádku pro silniční provoz,  v čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.

Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.

5. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí veškerého příslušenství patřících k předmětu pronájmu, které je specifikováno v předávacím protokolu.

                                                                                                                                                                               II. UŽITÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Nájemce je povinen o předmět nájmu pečovat jako by byl vlastník. Musí podniknout veškeré nezbytné úkony, aby předmět nájmu chránil před případným poškozením, odcizením nebo jiného zásahu třetí osobou, kdy byl mohl tento případný zásah třetí osobou předmět nájmu jakýmkoliv způsobem znehodnotit (vandalismus), popřípadě by došlo k jeho odcizení.

2. Nájemce je povinen v případě jakéhokoliv zásahu třetí osobou protiprávním zásahem do předmětu nájmu, tento zásah třetí osoby neprodleně ohlásit příslušným orgánům a protokol z toho oznámení předložit pronajímateli.

3. Pokud nájemce nepředloží uvedený protokol o oznámení nebo vůbec neoznámí uvedený zřejmý protiprávní zásah na předmět nájmu třetí osobou, nájemci bude při vrácení odečtena z kauce pokuta ve výši pořizovací ceny předmětu díla včetně příslušenství.


III. CENA PŘEDMĚTU NÁJMU, ZÁLOH, KAUCE A POPLATKY

1. V případě delší časové rezervace se hradí záloha ve výši 500,-Kč. Tento poplatek bude odečten při platbě kauce.

2. Cena předmětu nájmu je stanovena ve Smlouvě.

3. Při převzetí předmětu nájmu (podepsání Smlouvy a Předávacího protokolu) je nájemce povinen složit kauci, která bude stanovena ve Smlouvě.

4. Po řádném ukončení nájmu bude kauce vrácena zpět nájemci ponížena o částku - cenu nájmu, kterou je pronajímatel oprávněn započíst proti složené kauci.

5. V případě, že nájemce včas nevrátí předmět nájmu v ujednané době nebo Smlouva bude písemným dodatkem prodloužena, pronajímatel je oprávněn započíst cenu za pronájem předmětu nájmu o přiměřenou částku z tohoto prodloužení, popřípadě započíst smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu nájmu dle výše uvedeného na složenou kauci.

6. V případě poškození pronajatého předmětu nájmu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

7. V případě zrušení rezervace před stanovenou dobou nájmu, bude nájemci stržen z rezervačního poplatku (500,-Kč) storno popletek ve výši :

a) 50% z rezervačního poplatku při zrušení rezervace 3 týdny před počátkem doby nájmu,

b) 70% z rezervačního poplatku při zrušení rezervace 7 - 2 kalendářních dnů před počátkem doby nájmu,

c) 100% z rezervačního poplatku při zrušení rezervace nejpozději první den nájmu.

Při zrušení rezervace 22 dnů a více bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.


IV.  DOBA NÁJMU A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Minimální doba pronájmu je 1 den ( = 24 hodin).

2. Pronajatý předmět nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby, která je předem domluvena a uvedena ve Smlouvě.

3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po e-mailové domluvě se souhlasem pronajímatele nejméně však 24 hodin předem. Pokud pronajímatel neudělí výslovný souhlas s tímto postupem, má se za to, že nájemce porušil podmínky Smlouvy.  Pokud předmět nájmu nebude vrácen dle podmínek uvedených ve Smlouvě, nájemce je v prodlení se splněním své zákonné povinnosti a pronajímatel je oprávněn ceny pronájmu uvedeného ve Smlouvě dále účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za každý započatý den držení předmětu nájmu. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

4. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.

5. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.

6. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět nájmu v době a na místo určené ve Smlouvě. Předmět nájmu musí být řádně vyčištěn nájemcem. V případě nedodržení této povinnosti bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 300,- Kč; silné znečištění - 700,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.). Uvedený stav znečištění určí pronajímatel při vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli a pronajímatel toto uvede v Přejímacím protokolu.


V. STAV PRONAJATÉHO PŘEDMĚTU 

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu, byl pronajímatelem předmět nájmu předveden a předmět nájmu je tedy plně funkční a slouží tedy jeho účelu a byl pronajímatel plně seznámen s pravidly pro jeho zacházení a byly nájemci sděleny veškeré pokyny pro jeho manipulaci a řádnou péči. Předmět nájmu je v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.


VI. RUČENÍ NÁJEMCE

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu nájmu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem nájmu.VII. OCHRANA DAT

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran ve dvou vyhotoveních.

3. Nájemce stvrzuje ve Smlouvě o nájmu věci movité svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!